A.C. Poland: Gotowi na zimowe wyzwania?
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73

SKYED zimowy dodatek do ON – 37 C depresator i dyspergator

Brands:

Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego

CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA PRODUKTU

 1.Przeznaczenie

Uszlachetniający pakiet depresująco – dyspergujący do oleju napędowego (ON) , poprawiający niskotemperaturowe parametry paliwa, w szczególności temperaturę zablokowania zimnego filtra (CFPP) oraz – w wyniku zawartości składnika dyspergującego zwanego WASA – Wax Antisettling Additive – zapobiegający sedymentacji (opadaniu) kryształów parafin, wymrożonych z oleju napędowego.

2.Wpływ  Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego   na oleje napędowe

Działanie produktu polega na modyfikacji struktury kryształów węglowodorów parafinowych powstających w wyniku oziębiania oleju napędowego i zahamowaniu sedymentacji kryształów parafin w oleju napędowego poprzez obecność specjalnego dodatku dyspergującego. Dyspergator efektywnie działa wyłącznie w paliwie depresowanym.  Współdziałanie obu dodatków powoduje, że kryształy parafin powstające podczas oziębiania oleju napędowego, osiągają bardzo małe rozmiary, rzędu mikronów. Nie ulegają one wzrostowi i sedymentacji nawet w czasie kilkunastu dni a stabilna, mętna zawiesina (rys.1- naczynie i zdjęcie 2) przepływa przez filtry paliwa nie powodując ich blokowania.

Rys.1. Olej napędowy depresowany (naczynie, zdjęcie 1) i olej napędowy zawierający pakiet depresującodyspergujący (naczynie, zdjęcie 2) ukazujące wielkości kryształów parafin i ich sedymentację w  paliwach.

Wysoka efektywność Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego  , będącego kompozycją depresatora i dyspergatora, powoduje znaczne obniżenie temperatury zablokowania filtrów paliwowych. Zastosowany pakiet depresująco – dyspergujący  eliminuje rozbieżności między temperaturą zablokowania zimnego filtra oleju napędowego (CFPP) a temperaturą zimowej przydatności paliwa, wynikającej ze zjawiska sedymentacji kryształów parafin. Sam depresator nie zapobiega zagęszczeniu osadu parafinowego (rys.1, naczynie 1) na dnie zbiornika zimnego paliwa, skąd olej napędowy jest zasysany do silnika. Dolna warstwa paliwa blokuje wówczas filtr paliwa w temperaturze znacznie wyższej niż parametr CFPP, który w tym wypadku zbyt optymistycznie ocenia olej napędowy; bywa, że paliwo o wartości CFPP -20oC może być stosowane do temperatury -18 a nawet tylko do -10 oC. Zalecana proporcja  – 1L  Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego  na 1000L paliwa pozwala na obniżenie temperatury rzeczywistego użytkowania oleju napędowego o  8  – 15o C. a nawet do 20 oC.w zależności od jakości uszlachetnianego ON.

Uzyskanie pełnego efektu stosowania Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego  w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga dokładnego wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika oraz    dodawania preparatu profilaktycznie – przed zmętnieniem paliwa .

       Skuteczność działania depresującego – dyspergującego dodatku Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego zależy od jakości paliwa. Oleje napędowe o właściwościach niskotemperaturowych odpowiadających normowym paliwom gatunku C  i  D wykazują wysoką „czułość” na dodatek Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego . Dla uzyskania zamierzonej temperatury blokady zimnego filtra należy zastosować odpowiednią dawkę dodatku.

Przykład:  Olej napędowy gatunku D o CFPP =  -11oC po dodaniu  0,1% obj. ( 1L na 1000L ON) preparatu wykazuje obniżenie temperatury blokady zimnego filtra do  -20oC.   Podwojenie dawki    ( 1L na

500L  ON)   powoduje  uzyskanie CFPP – 24oC (gatunek  F ). Dodanie  preparatu do ON gatunku F w stosunku ok 1L na 250 lL.ON zabezpiecza paliwo do extremalnych warunków zewnętrznych ok.-40oC.

WYKRES ILUSTRUJĄCY WPŁYW SKYED ZIMOWY DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO  NA  OLEJ NAPĘDOWY GATUNKU D  I JEGO  TEMPERATURĘ BLOKADY   FILTRÓW   PALIWOWYCH.

3.Właściwości fizykochemiczne

Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym.  Preparat zachowuje płynność do temperatury -24oC,  ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu, poprawia właściwości smarne paliwa.

LP. WYMAGANIA WARTOŚĆ METODY BADAŃ
1 Gęstość w temperaturze 20OC, g/ml, nie wyższa niż 0,890 PN-EN ISO 3675:2004
2 Temperatura zapłonu, OC, nie niższa niż 35 PN-EN ISO 22719:2003 (U)
3 Temperatura początku wrzenia, OC, nie niższa niż 140 PN-EN ISO 3405:2004
4 Zawartość wody Nie zawiera PN-EN ISO 12937:2002 (U)
5 Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych Nie zawiera PN-EN 12662:2003
6 Temperatura krzepnięcia, OC, nie wyższa niż – 24 PN-55/C-04016
7 Zawartość siarki %, m/m Nie zawiera PN-ISO 8754:1993/Ap1:2002

4.Zasady stosowania

Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego  a także dążąc do maksymalizacji skuteczności  preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:

  • w przypadku depresowania paliwa w zbiorniku paliwowym samochodu osobowego-ciężarowego należy wlać preparat Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego  do zbiornika do istniejącej w nim ilości paliwa przed napełnianiem go kolejną dawką oleju napędowego – przedawkowanie preparatu na skutek kumulowania się ilości wlewanej z możliwą istniejącą  już w zbiorniku nie wpływa negatywnie nawet do stosunku 1L na 100L ON. Ważnym jest aby depresować paliwo jeszcze przed jego ”zamarznięciem ”a nie do już zmrożonego bez zawartości depresatora.  Stosunek użytego preparatu Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego  do ON zależny jest od efektu jaki chcemy uzyskać w zabezpieczeniu paliwa względem temp.”zamarzania” nawet do -40oC. ale również zależny jest od jakości paliwa które mamy już w zbiorniku oraz jakości tego które w tej chwili wlewamy- obrazuje to wykres na poprzedniej stronie opracowania jak również wykres  na każdej etykiecie opakowania (detalicznego) preparatu.
  • w przypadku depresowania paliwa w zbiorniku stacjonarnym magazynowym stacji paliw należy wlać preparat do zbiornika przed napełnianiem go olejem napędowym lub wprowadzić całość dawki Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego do pierwszej opróżnianej komory rozładowywanej cysterny;
  • w przypadku depresowania paliwa w cysternie samochodowej należy wstępnie zalać układ spustowy poszczególnych komór paliwem a następnie wprowadzić odpowiednie dawki Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego . Jedynie ten sposób postępowania zapewni rozprowadzenie preparatu w całej objętości każdej komory i uzyskanie pełnego efektu depresowania .

5.Pakowanie, przechowywanie i transport

Opakowania:

− butelka 100ml. zgodnie z KCH produktu podlega częściowemu wyłączeniu z ADR.

− butelka 500ml. zgodnie z KCH produktu podlega częściowemu wyłączeniu z ADR. − butelka    1L.   zgodnie z KCH produktu podlega częściowemu wyłączeniu z ADR.

  • beczka 200L –  UN 1A1 /X1,4/250/…*/PL/COBRO 367/ŁAS,   lm 3520
  • kanister z t.s. 30L – UN 3H1 / Y1/100 /…/ PL / COBRO 1238 / SUWARY Warunki  ADR – dodatek A.5, grupa opakowań III

Transport:

  • nalepka ostrzegawcza : nr 3 (ADR dodatek A.9 lm3902);
  • numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1268 – produkty z ropy naftowej i.n.o.; – numer rozpoznawczy zagrożenia :   30  (taki sam jak dla olejów napędowych).

Klasyfikacja materiału:          RID:  kl 3, lm 301, p.31c

ADR: kl 3, lm 2301, p.31c – Certyfikat Klasyfikacyjny Nr 138/IPO/96

6.Charakterystyka toksyczno-pożarowa

Najwyższe dopuszczalne stężenie      – 100 mg/m3

Klasa niebezpieczeństwa                               – IIIa

Klasa niebezpieczeństwa pożarowego          – II

Zalecane środki gaśnicze                              – piana, proszek, halon, CO2.

Surowiec (wsad w postaci niezmodyfikowanej) użyty do produkcji przez A.C,Poland  preparatu

Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego  jest testowany:  w Laboratorium  PKN ORLEN  w Płocku;

Skyed zimowy dodatek do oleju napędowego w wyniku zastosowania nowatorskiej technologi zawartości składnika dyspergującego zwanego WASA – Wax Antisettling Additive – zapobiegającego sedymentacji (opadaniu) kryształów parafin, wymrożonych z oleju napędowego jako jeden z nielicznych w tej chwili na rynku Polskim i światowym w związku z zastosowaną technologią – jest udoskonaloną wersją   preparatów potocznie zwanych DEPRESATORAMI.

Pojemność

0,5L, 1L, 10L

Wyszukaj produkt

Back to Top
Product has been added to your cart