A.C. Poland: Gotowi na zimowe wyzwania?
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73

LUBRIKSOL ac – dodatek paliwowy do ON zwiększający smarność ON

EAN: 5907632705363

Brands:

PRZEZNACZENIE
Dodatek smarnościowy do oleju napędowego (ON).

WPŁYW DODATKU LUBRIKSOL NA OLEJE NAPĘDOWE

Obniżanie zawartości siarki w olejach napędowych pogarsza jedną z bardzo ważnych cech dobrego paliwa – smarność. Właściwość ta decyduje o wielkości zużycia elementów układu zasilania, pomp wtryskowych, rozpylaczy i pompowtryskiwaczy. Poprawę właściwości smarnych olejów napędowych, w szczególności niskosiarkowych, uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków, do których należy LUBRIKSOL. LUBRIKSOL zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne w paliwie substancje tworzące warstwę smarną na metalowych elementach układu zasilania. Chroni ona precyzyjne elementy aparatury wtryskowej, redukuje zużycie i w ten sposób wydatnie wydłuża ich żywotność. Ta sama warstwa smarna stanowi doskonałą ochronę przed korozją całego układu zasilania paliwem silnika Diesla. LUBRIKSOL ulega całkowitemu bezpopiołowemu spaleniu razem z ON a warstwa smarna odnawiana jest z dodatkiem napływającym wraz z paliwem. LUBRIKSOL jest ekologicznym, bezsiarkowym, dodatkiem smarnościowym, wykazującym wysoką efektywność w polepszaniu smarności olejów napędowych i nie zmieniającym innych właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych paliwa, jak: temperatura zapłonu, zawartość siarki, liczba cetanowa. LUBRIKSOL zasadniczo dozuje się do oleju napędowego w proporcji 1:1000. Skuteczność LUBRIKSOL-u jako dodatku smarnościowego stwierdzono w testach laboratoryjnych, realizowanych przy użyciu aparatu HFR2 (ISO 12156-1) zweryfikowano pozytywnymi opiniami użytkowników. Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdzono, że w przypadku oleju napędowego nawet o bardzo małejnaturalnej smarności, zastosowanie LUBRIKSOL-u w proporcji 1:1000 pozwala na uzyskanie smarności, przewyższającej wymagania normy (PN-EN 590).

LUBRIKSOL posiada atest Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

Lp. Wymagania Wartość Metody badań
1 Gęstość w temperaturze 15oC g/ml nie wyższa niż 0,820 EN ISO 3675:1998
2 Temperatura zapłonu oC nie niższa niż 23 EN 22719
3 Temperatura początku wrzenia oC nie niższa niż 95 PN-81/C-04012
4 Zawartość wody i zanieczyszczeń mechanicznych Nie zawiera PrEN ISO 12937:1996
5 Zawartość siarki % mas. Nie zawiera PN-EN ISO 8754:2007

ZASADY STOSOWANIA
Uzyskanie pełnego efektu stosowania LUBRIKSOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego
wymaga wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika.
Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji LUBRIKSOL-u a
także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:

w przypadku uszlachetniania paliwa w zbiorniku stacjonarnym należy wlać preparat do zbiornika przed
napełnianiem go olejem napędowym lub wprowadzić całość dawki LUBRIKSOL-u do pierwszej
opróżnianej komory rozładowywanej cysterny

w przypadku uszlachetniania paliwa w autocysternie należy wstępnie zalać układ spustowy
poszczególnych komór paliwem a następnie wprowadzić odpowiednie dawki LUBRIKSOL-u. Jedynie ten
sposób postępowania zapewni rozprowadzenie preparatu w całej objętości każdej komory i uzyskanie
pełnego efektu działania.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Opakowania:
beczka 200L – UN 1A1 /X1,4/250/…*/PL/COBRO 367/ŁAS
kanister z t.s. 30L – UN 3H1 /Y1,84/150/…*/PL/COBRO 439/INVAC
Warunki ADR – dodatek A.5, grupa opakowań III
Transport:
nalepka ostrzegawcza: nr 3 (ADR 5.2.2.2.2)
numer (ONZ): UN 1268 – produkty z ropy naftowej i.n.o.
numer rozpoznawczy zagrożenia: 30
Klasyfikacja materiału:
RID/ADR: kl 3
CHARAKTERYSTYKA TOKSYCZNO-POŻAROWA
Najwyższe dopuszczalne stężenie – 150 g/m3
Klasa niebezpieczeństwa – IIIa
Klasa niebezpieczeństwa pożarowego – II
Zalecane środki gaśnicze – piana, proszek, halon, CO2.

Wyniki badań dodatku LUBRIKSOL w Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie (wyciąg)
Raport z badań CLN dostępny jest w siedzibie spółki.

Badania wpływu dodatku Lubriksol na poprawę smarności niskosiarkowego (34 ppm) bazowego oleju napędowego wykonano z zastosowaniem aparatu HFR2, zgodnie z normą PN-EN ISO 12156-1:2001. Wyniki badań przedstawione na wykresach wskazują, że Lubriksol pozwala na uzyskanie normowej smarności przez niskosiarkowe oleje napędowe.

Wpływ dodatku Lubriksol na zużycie elementów trących

Dodatek skutecznie chroni pompę paliwową zmniejszając zużycie elementów trących o ok. 90% w stosunku do paliwa bazowego a równocześnie ponad dwukrotnie zmniejsza opory tarcia części smarowanych paliwem.

Wpływ dodatku Lubriksol na współczynnik tarcia

Wyniki badań i obliczeń przedstawiono w formie tabeli:

Badana substancja smarowa Bazowy olej napędowy Bazowy olej napędowy + Lubriksol, 1:1000 Bazowy olej napędowy + Lubriksol, 1:500
Średnia średnica śladu zużycia (MWSD), µm 638 411 325
Skorygowana średnica śladu zużycia (WS14), µm 645 407 319
Zużycie objętościowe 10^5, µm³ 28,43 4,50 1,70
Zużycie względne, % 100 15,8 6,0
Redukcja zużycia, % 0 84,2 94,0
Współczynnik tarcia 0,394 0,176 0,141

Podsumowanie:

  • Lubriksol zastosowany w proporcji 1:1000 w stosunku do nisko siarkowego ON pozwala na uzyskanie smarności, przewyższającej wymagania Polskiej Normy.
  • Zwiększanie dawki dodatku jeszcze bardziej poprawia smarność paliwa redukując tarcie i zużycie.
Pojemność

100ml, 250ml, 0,5L, 1L, 5L EAN: 5907632705929, 10L

Wyszukaj produkt

Back to Top
Product has been added to your cart