A.C. Poland: Gotowi na zimowe wyzwania?
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73

CETOL M ac dodatek do ON zwiększający liczbę cetanową paliwa

Dodatek uszlachetniający do oleju napędowego (ON) podwyższający liczbę cetanową (LC) paliwa oraz ułatwiający rozruch silników Diesla.

Brands:

1. WPŁYW CETOL-U NA OLEJE NAPĘDOWE
Skuteczność działania dodatku CETOL zależy od jakości paliwa. Oleje napędowe o wysokim indeksie cetanowym wykazują wysoką „czułość” na dodatek CETOL-u. Dla uzyskania zamierzonej LC należy zastosować odpowiednią dawkę dodatku. Przykład: Olej napędowy bazowy I o LC=48 po dodaniu 0,1% obj. ( 1L na 1000L ON) preparatu wykazuje podwyższenie LC do 52. Podwojenie dawki ( 1L na 500L ON) powoduje uzyskanie parametru LC=54.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -38oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.

Lp. Wymagania Wartość Metody badań
1 Gęstość w temperaturze 20°C g/ml, nie wyższa niż 0.910 ISO 3675
2 Temperatura zapłonu °C, nie niższa niż 46 EN 22719
3 Temperatura początku wrzenia °C, nie niższa niż 157 ISO 3405
4 Zawartość wody, nie wyższa niż %V/V 0.003 ASTM D11744
5 Temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -38 PN-55/C-04016
7 Zawartość siarki % m/m Nie zawiera PN-EN ISO 8754:2007

1.ZASADY STOSOWANIA
Uwaga!
Posługiwanie się dodatkiem CETOL wymaga przestrzegania specjalnych środków
ostrożności:
1.Temperatura produktu nie powinna przekroczyć 35oC
2.Zabrania się komponowania Cetol-u z innymi dodatkami, w szczególności z cetanowymi lub zawierającymi w swoim składzie dodatek cetanowy
3.Można dozować wspólnie z innymi dodatkami do oleju napędowego: depresatory, dyspergatory, detergenty , środki smarne. W żadnym wypadku nie wolno dozować z innymi dodatkami cetanowymi. Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji dodatku „CETOL” w oleju napędowym a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:
1.w przypadku uszlachetniania paliwa w zbiorniku stacjonarnym należy wlać preparat do zbiornika przed napełnianiem go olejem napędowym lub wprowadzić całość dawki „CETOl-u” do pierwszej opróżnianej komory rozładowywanej cysterny
2.w przypadku uszlachetniania paliwa w autocysternie należy wstępnie zalać układ spustowy poszczególnych komór paliwem a następnie wprowadzić odpowiednie dawki „CETOL-u”. Ten sposób postępowania zapewni rozprowadzenie preparatu w całej objętości każdej komory i uzyskanie pełnego efektu uszlachetniania.
1.PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Opakowania:
2.paletozbiornik o pojemności 1000L
3.kanister z t.s. 30 L UN 3H1/Y1,84/150/…*/PL/COBRO 439/INVAC, lm 3526
Warunki ADR – dodatek A.5, grupa opakowań III
Przechowywanie:
4.pomieszczenia zamknięte wentylowane z maksymalną temperaturą 35oC
5.pomieszczenie zapewniające brak bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi (korzystnie
zaciemnione)
Transport:
6.nalepka ostrzegawcza : nr 3
7.numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1268 – produkty z ropy naftowej i.n.o.
8.numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 (taki sam jak dla olejów napędowych)
Klasyfikacja materiału:
RID: kl 3,
ADR: kl 3
1.CHARAKTERYSTYKA TOKSYCZNO-POŻAROWA
Najwyższe dopuszczalne stężenie – 100 mg/m3
Klasa niebezpieczeństwa – IIIa
Klasa niebezpieczeństwa pożarowego – II
Zalecane środki gaśnicze – piana, proszek, halon, CO2.

Pojemność

100ml, 250ml, 0,5L, 1L, 5L, 10L

Wyszukaj produkt

Back to Top
Product has been added to your cart